28 comments

  1. Oja gi wari khutlise se keinoma touwe sum taba da yam nungaiba d oide yabu d adum yai fajaba d khara watle wari gi style nung j tabada thuk2 ka laora d yam nugaidoune oja

  2. Very interesting πŸ‘
    It will be helpful for students. Ymna nungai oja. Meiteilon da sumba history vlog sembasi ym fei oja πŸ‘

    English ki maming leiba movie "Saving private Rayan" hourakpagi scene du D-day battle of Normandy (6 Jun 1944 – 30 Aug 1944) gini.

    Aduga "Battle of Okinawa" Japan ( 1 Apr 1945 – 22 Jun 1945) ta twkhiba war duda base twba movie su ym leibane movie du Hacksaw Ridge nungaibane.

    History haifet khanga cinema oina yengbada amuk henna nungaibane.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *