28 comments

 1. Oja gi wari khutlise se keinoma touwe sum taba da yam nungaiba d oide yabu d adum yai fajaba d khara watle wari gi style nung j tabada thuk2 ka laora d yam nugaidoune oja

 2. Very interesting πŸ‘
  It will be helpful for students. Ymna nungai oja. Meiteilon da sumba history vlog sembasi ym fei oja πŸ‘

  English ki maming leiba movie "Saving private Rayan" hourakpagi scene du D-day battle of Normandy (6 Jun 1944 – 30 Aug 1944) gini.

  Aduga "Battle of Okinawa" Japan ( 1 Apr 1945 – 22 Jun 1945) ta twkhiba war duda base twba movie su ym leibane movie du Hacksaw Ridge nungaibane.

  History haifet khanga cinema oina yengbada amuk henna nungaibane.

 3. Bro khangja ningba amata Switzerland di world war II yaodabara yaoragana karamba meikei da yaoge hibadu amukta hirk o………

Leave a comment

Your email address will not be published.